ولوو YCC که برگرفته از Your Concept Car و به معنی " ماشین مفهومی شما " نامگذاری شده، اولین اتومبیلی هست که منحصرا به سفارش زنان و برای زنان در شرکت ولوو ساخته شده است.

تصاویر: خودرویی مخصوص خانم ها !