ملت ایران: همیشه هالبوود کانون توجهات و خبرهای عجیب و غریب بوده و حالا نوبت بازیگر کارکشته سینما بروس ویلیس رسیده تا با شکایتش از اپل و آیتونز توجه بیشتری را متوجه خود کند. او قصد دارد تا کلکسیون گستره موسیقی که دارد پس از مرگش به فرزندش برسد. او که پول زیادی را صرف خرید موسیقی در آیتونز کرده می خواهد پولهایش به هدر نروند و قطعات موسیقی خریداری شده را برای فرزندش به ارثبگذارد، اما قوانین آیتونز این اجازه را به ویلیس نمی دهند. این قوانین می گویند که بعد از مرگ او، آهنگ ها و مالکیت او از بین خواهند رفت. حالا این بازیگر ۵۷ ساله به فکر آن همه پولی افتاده که صرف خرید موسیقی از آیتونز کرده و می خواهد از هدر رفتن آنها جلوگیری کند اما اپل در مقابل این کار مقاومت می کند. البته من فکر می کنم که حق با بروس ویلیس باشد، چون وقتی شما برای خرید چیزی پول می پردازید، آن را برای همیشه مال خود می دانید اما اگر اینطور نباشد خوب پس شما چی خریدید؟