ملت ایران: منجمین دانشگاه کپنهاگ در دانمارک در هفته‌ای که گذشت یک کشف خیلی شیرین انجام دادند. آنها در نزدیکی ستاره‌ای که ۴۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد، گلیکول‌آلدهید یافته‌اند.

با اینکه یافته آنها چیزی نیست که بخواهید در رژیم غذایی روزانه خود بگنجانید، ولی اهمیت آن از این رو است که این ترکیب شیمیایی، یکی از اجزا کلیدی سازنده اسید ریبونوکلئیک(RNA) است که آن نیز به نوبه خود از ارکان اصلی حیات موجودات زنده به شمار می‌رود.

در طی تحقیقات منظم، توجه این دانشمندان به چندین منطقه نورانی در فضا جلب شد. مناطقی که نشانگر وجود مولکول‌های ساده قند در نزدیکی یک ستاره بودند. در حالی که این کشف برای روند جستجوی حیات در خارج از منظومه شمسی‌ ما مهم است، در عین حال از این نظر که نزدیک‌ترین نمونه یافته شده به ما ست نیز اهمیت دارد. پیش‌تر منجمین مولکول‌های مشابهی را در یک خوشه ستاره‌ای عظیم که ۲۶ هزار سال نوری از ما فاصله دارد کشف کرده بودند ولی به خاطر فاصله زیاد(۶۵ برابر دورتر از کشف جدید)، قادر به دستیابی به جزئیاتی چنین دقیق نبودند.

کشف گلیکول‌آلدهید به تنهایی هیجان‌انگیز است، ولی ارتباط آن با حیات و احتمال یافتن موجودات زنده در گستره هستی، به این هیجان می‌افزاید. دستاورد این کشف این است که از این پس منجمین با دقت بیشتری به دنبال ترکیبات پیچیده‌تر خواهند گشت تا کلیدهای علمی بیشتری در رابطه با چگونگی شکل‌گیری حیات به دست آورند.

منبع: نارنجی