به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا - نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود ۴۲ درصد از خانوارهای ایرانی دارای خودرو سبک هستند.
مرکز آمار ایران اعلام کرده که در سال ۱۳۸۵ معادل ۰۶/۳۳ درصد از خانوارهای ایرانی دارای خودرو سبک بودند که این رقم در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۱/۴۲ درصد شده است.

همچنین در سال ۱۳۸۵ معادل ۷/۲۴ درصد از خانوارهای ایرانی دارای موتورسیکلت بودند که این رقم در سال قبل به ۸/۲۲ درصد کاهش یافت. ضمن اینکه تعداد خانوارهای ایرانی دارای رایانه از ۳۱/۲۲ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۴/۳۳ درصد در سال ۱۳۹۰ رسید.
به این ترتیب در حال حاضر حدود هشت میلیون و ۹۱۹ هزار و ۱۵۷ خانوار ایرانی دارای خودرو سبک هستند. براساس نتایج سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تعداد خانوارهای کشور ۲۱ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۶۴۷ نفر محاسبه شده بود.