به گزارش اختصاصی ملت ایران تیم کره ای یک خودکار ضبط کننده ساختند. این خودکار می تواند نوشته های شما را به فایلهای الکترونیکی تبدیل کند و سپس با استفاده از بلوتوس آنها را به کامپیوتر یا تلفن شما انتقال دهد. مطمئنا این خودکار مورد علاقه نویسندگان خواهد بود.