ملت ایران، برترین ها: یک شرکت صنعتی خودروهای هندی به نام " Tata " خودرویی را ساخته است که با فشار هوا حرکت می کند.

گفتنی است که خودروی " Tata AirPod " که در حال حاضر در مرحل آزمایشی قرار دارد، دارای یک صندلی است و می تواند به میزان ۴۵ تا ۷۵ کیلومتر در ساعت حرکت کند.

 ساخت خودرویی که با فشار هوا کار می کند + عکس