تصویر آخرین لحظات زندگی یک ستاره

ستاره ای در حال سوختن

این ستاره که کملئوپاردالیس یا به اختصار U Cam نامیده می شود هنگام گرفته شدن این عکس در حال نابودی بوده است.

U Cam در گروه ستاره های کربنی قرار می گیرد. ستاره های کربنی گونه کمیابی از ستاره هستند که میزان کربن در اتمسفر آن ها بیش از اکسیژن است.

شکار جدید هابل

این پدیده بسیار کمیاب و ناپایدار بوده و علت شفافیت عکس این است که توسط حسگرهای تلسکوپ هابل گرفته شده است.