آلمانیهارنگمنحصربفرد قهوه ای نارنجی را برای آن ساخته و پرداخته کرده اند و طراحی داخلی بی نظیر بوده و روی ان خیلی کار کرده اند تا یک اتومبیل بسیار لوکس شود.