به گزارش ملت ایران به نقل از خبر آنلاین تنها یک روز پس از تغییر بزرگ اینترنت در هفته گذشته تعداد آدرس‌های اینترنتی به رقم ۳۴۰ تریلیون تریلیون تریلیون رسید!

پس از تعویض پروتکل اینترنت از IPv۴ بهIPv۶، در هفته گذشته، تعداد آدرس های اینترنتی بسیار زیاد شده است.

فکر می کنید چقدر بیشتر از قبل شده؟

تنها یک روز پس از تغییر دائمی و همیشگی اینترنت در روز چهارشنبه، خبرگزاری CNN اعلام کرد اینترنت در حال حاضر ۳۴۰ تریلیون، تریلیون، نریلیون، آدرس منحصر به فرد دارد. یعنی عدد ۳۴۰ با شصت تا صفر!

ما می دانستیم که این سوئیج کردن از پروتکل IPv۴ به IPv۶، مقدار فروانی از آدرس های تازه اینترنتی را ایجاد خواهد کرد اما بر اساس گزارش CNN، این رشد نزدیک به ۷۹ اکتیلیون(میلیارد، میلیارد، میلیارد) است!

ما هم خیلی خوب نمی فهمیم این اعداد و ارقام یعنی چه، پس بگذارید برای نزدیک تر کردن این مطلب به ذهن چند مقایسه انجام دهیم:

۳۴۰ تریلیون، تریلیون، تریلیون یعنی:

- بر اساس برخی از برآوردها این رقم بیشتر از تمام ستاره های جهان است.

- بیش از تعداد سلول های بدن انسان است.

- بیشتر از تعداد گالن های آب روی کره زمین است.

حالا فهمیدید این رقم چقدر بزرگ است؟ الان نسبت به IPv۶ چه احساسی دارید؟