ملت ایران: بعد از مرگ استیو، راه و اندیشه های وی در کشورهای خواهان پیشرفت و نوآوری ادامه پیدا کرده که مدارس " استیو جابز " در هلند یکی از مصادیق آن است.

این مدارس تحت پروژه و بنیاد آموزشی موسوم به O۴NT توسعه یافته و در شهرهایی مانند آمستردام، آلمیره، بردا، اسنیک، هینولیت و… مبتنی بر آی پد و اپلیکیشن های آموزشی روی آن، دایر شده است.

در واقع، تخته سیاه و بورد های آموزشی با آی پد جایگزین شده و فعالیتهای آموزشی توسط دانش آموزان در ۳۶۵ روز از سال انتخاب می شود و حالت اجباری با دروس از قبل تعریف شده در ساعات معین وجود نداشته و مجازی سازی فضای آموزشی اصلی ترین اتفاقی است که در این مدارس افتاده است.

ساعت آموزش انعطاف پذیر بوده و از ۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ ادامه دارد و دانش آموزان می توانند ساعات متناسب با خود را برگزینند.

معلم ها منتقل کننده علم و اگاهی نیستند بلکه مانند مربی وظیفه پشتیبانی از آنچه دانش آموزان خود یاد می گیرند، هستند.

اجبار آموزش وجود نداشته و هدف اصلی پرورش و رشد استعدادهای دانش اموزان هلندی است که با فناوری آی پد و اپلیکیشن های روی آن به یادگیری ادامه می دهند.

این مدارس به صورت شبکه ای تعریف شده و در حال گسترش است.

پروژه " مدارس استیو جابز " در زیر مجموعه پروژه " نسل جدید و آموزش های جدید " تعریف و پیاده سازی شده است.

آنچه مدیران آموزشی می خواهند از این مدارس به عنوان خروجی داشته باشند رشد نوآوری در نسل جدید است.

هلندی ها آنچه در مدارس استیو جابز می گذرد را الگوی آموزش و پرورش جدید در کشور خود نامیده اند.