پارک گئون های، گرفتار رسوایی سیاسی و مالی و متهم است با سوءاستفاده از قدرت به دوست خود اجازه داده در امور دولتی مداخله کند و از شرکت های بزرگ باج گیری کند.
در بازجویی بی سابقه از رئیس جمهور کره جنوبی؛ روی دو مسئله افشای اسناد طبقه بندی شده و جمع‌آوری اجباری کمک های مالی برای دو بنیاد غیرانتفاعی میر (Mir) و کی-اسپورتس (K-Spors) متمرکز خواهد بود.

سئول، پایتخت کره جنوبی روز گذشته شاهد تظاهرات گسترده معترضان بود.

صدها هزار تن در میان تدابیر شدید امنیتی به خیابان های سئول آمدند و کناره گیری رئیس جمهور را خواستار شدند.

از تظاهرات دیروز به عنوان یکی از بزرگترین اعتراض های ضد دولتی در تاریخ کره جنوبی نام برده شده است.

پانزده ماه تا پایان دوره ریاست جمهوری پارک گئون های باقی مانده است.

اگر او تا پیش از پایان دوره ریاست جمهوری از سمت خود کناره گیری کند، باید در مدت دو ماه انتخابات برگزار شود.