خبرگزاری ایزوستیا از برنامه جدید وزارت دفاع روسیه مبنی بر راه انداختن اینترنت نظامی خبر داد.

 
 

وزارت دفاع روسیه به روزنامه ایزوستیا گفته است که این وزارتخانه فرآیند ایجاد شبکه اینترنتی تحت نام رسمی" شبکه بسته انتقال اطلاعات" که به شبکه اینترنتی جهانی متصل نیست را به پایان رسانده است.

نظامیان در این شبکه داخلی، سرویس پستی و ایمیل خود را ساخته اند که اجازه دارند اطلاعات محرمانه من جمله اسناد "بسیار مهم" را انتقال دهند.

براساس این گزارش آخرین کارهای آماده سازی در پایان تابستان سال جاری پایان یافته و پس از آن این شبکه بطور کامل فعالیت خود را آغاز کرده است.

یک مقام وزارت دفاع به ایزوستیا گفته است درحال حاضر ما قصد داریم این شبکه را با اضافه نمودن ترمینالهایی در موسسات و یگانهای نظامی توسعه دهیم. بخشی ازشبکه اینترنتی نظامی بر مبنای اجاره زیرساخت "روس تله کام" و در برخی ازمکانها برمبنای زیرساختهای وزارت دفاع ساخته شده است. در هر یگان نظامی سِروِر هایی که اطلاعات را رمز گذاری و به چند بسته تقسیم می کنند و سپس انتقال می دهند، نصب شده اند.