خط تولید موشک ذوالفقار نخستین موشک سوخت جامد نقطه زن با برد 700 کیلومتر با حضور وزیر دفاع افتتاح شد.

 
افتتاح خط تولید موشک ذوالفقار 
 
افتتاح خط تولید موشک ذوالفقار 
 
افتتاح خط تولید موشک ذوالفقار 
 
افتتاح خط تولید موشک ذوالفقار 
 
افتتاح خط تولید موشک ذوالفقار 
 
افتتاح خط تولید موشک ذوالفقار 
 
افتتاح خط تولید موشک ذوالفقار 
 
افتتاح خط تولید موشک ذوالفقار 
 
افتتاح خط تولید موشک ذوالفقار 
 
افتتاح خط تولید موشک ذوالفقار 
 

افتتاح خط تولید موشک ذوالفقار