دوهفته نامه سیاسی فرهنگی «روبه رو» در شماره اخیر خود با مهدی کلهر گفت‌وگویی انجام داده است که گزیده‌ای از آن را در ادامه می‌خوانید.

* اولین نخست‌وزیری که رییس قوه مجریه بوده و نماد مستضعفین هم بوده، رجایی است. بعدا مهندس موسوی می‌آید که من معتقدم نسبت به بعضی از ریاست‌جمهوری‌های بعد از جنگ، توجه بیشتری به مستضعفین داشته و به همین دلیل است که در سال 1388 از خیلی‌ها رأی می‌آورد. بخش مهمی از آرای مهندس موسوی همین است.

*خاطره‌ها از مهندس موسوی کاملا مردمی است. موسوی در دوره نخست‌وزیری و بعد از آن ساده‌زیست و مردمی بود که ما کمتر در رجال‌ داریم. ولی به عنوان یک نماد کامل، اگر از من بپرسید، من می‌گویم دو رییس قوه مجریه داشتیم که همه دنیا پذیرفتند اینها نماد مستغضعفین هستند؛ یکی رجایی و دیگری احمدی‌نژاد.

* احمدی‌نژاد شاگرد مهندس موسوی است. احمدی‌نژاد می‌گوید مهندس موسوی استاد ما بوده است. در مناظره هم این را گفته است.

* (شباهت‌های رجایی و احمدی‌نژاد) اگر از خود احمدی‌نژاد بپرسید، قطعا مشابهت‌های کمی را خواهد گفت. فاصله او و رجایی زیاد است و انطباق کامل بین این دو دشوار است.

*اگر رجایی را 100 در نظر بگیرید، احمدی‌نژاد چنددرصد مستضعف است؟ احمدی‌نژاد را 70 و مهندس موسوی را 50 در نظر می‌گیرم. مهندس موسوی در دوره نخست‌وزیری اول خیلی نزدیک بود.

* من احمدی‌نژادیسم را به عنوان یک مکتب قبول ندارم.

* مدل رجایی، مدل انقلاب اسلامی است.

* ساده‌زیستی احمدی‌نژاد هیچ ربطی به سال 1384 ندارد. ساده‌زیستی احمدی‌نژاد مربوط به اول انقلاب است.

* رجایی برای مردم می‌مرد، احمدی‌نژاد هم همینطور.