رئیس‌جمهور کرواسی

کولیندا گرابار کیتاروویچ رئیس جمهور کرواسی دقایقی پیش وارد تهران شد.

حجاب رئیس‌جمهور کرواسی در تهران

حجاب رئیس‌جمهور کرواسی در تهران

حجاب رئیس‌جمهور کرواسی در تهران

 حجاب رئیس‌جمهور کرواسی در تهران

حجاب رئیس‌جمهور کرواسی در تهران

 حجاب رئیس‌جمهور کرواسی در تهران

 حجاب رئیس‌جمهور کرواسی در تهران

 حجاب رئیس‌جمهور کرواسی در تهران

حجاب رئیس‌جمهور کرواسی در تهران

حجاب رئیس‌جمهور کرواسی در تهران

 حجاب رئیس‌جمهور کرواسی در تهران

 حجاب رئیس‌جمهور کرواسی در تهران

 حجاب رئیس‌جمهور کرواسی در تهران

 حجاب رئیس‌جمهور کرواسی در تهران