به نقل از روزنامه آلمانی "تاگس اشپیگل"، بر اساس نتایج یک نظر سنجی که به سفارش شبکه "آ ار دی" آلمان انجام گرفته است حدود 56 درصد شهروندان آلمانی توافق اتحادیه اروپا با ترکیه بر سر مسئله پناهندگان را بد ارزیابی می کنند.

با این توافق قرار است شمار پناهندگانی که به اروپا می آیند کاهش یابد. 39 درصد شهروندان آلمانی نیز این توافق را بسیار خوب ارزیابی می کنند.

این در حالی است که در ماه مارس 46 درصد آلمانی ها توافق اتحادیه اروپا با ترکیه که هنوز انجام نشده بود را بیشتر خوب ارزیابی می کردند و 49 درصد آن را بیشتر بد می دانستند.

بر اساس نتایج نظر سنجی شبکه "آ ار دی"، شهروندان آلمانی درباره این مسئله که آیا این توافق به کاهش شمار پناهندگان در اروپا منجر می شود شک و تردید بالایی دارند.40 درصد شهروندان آلمانی اعتقاد دارند که به این ترتیب پناهندگان کم تری به آلمان خواهند آمد، 41 درصد انتظار دارند که شمار هجوم پناهندگان تغییری نکند. 14 درصد نیز انتظار دارند که از طریق این توافق پناهندگان بیشتری به سوی ما خواهند آمد.

بر اساس این نظر سنجی همچنین اکثریت آلمانی ها عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را رد می کنند. 67 درصد شهروندان آلمانی می گویند که ترکیه نباید عضو اتحادیه اروپا شود ( هفت درصد بیشتر از ماه ژوئن سال 2014). 27 درصد نیز بر این عقیده اند که اتحادیه اروپا باید ترکیه را در میان مدت و طولانی مدت در این اتحادیه بپذیرد.

اکثریت قریب به اتفاق شهروندان آلمانی ترکیه را شریک قابل اعتمادی نمی دانند. 79 درصد شهروندان آلمانی می گویند ترکیه شریکی برای آلمان است که نمی توان به آن اعتماد کرد. 17 درصد نیز نظری مخالف داشته و ترکیه را قابل اعتماد می دانند.

89 درصد آلمانی ها به فرانسه اعتماد دارند، 73 درصد انگلیس را شریک قابل اعتمادی می دانند و 58 درصد نیز آمریکا را قابل اعتماد می دانند.