کردهای سوری در خبری بە نقل از «استف والس» روزنامە نگار و فعال مدنی آمریکایی مستقر در سوریە از شروع عملیات شکار سران داعش و النصرە در سوریە و عراق خبر دادند.

بر اساس این گزارش، استف والس گفتە است کە آمریکا با همکاری متحدان محلی خویش شبکه جاسوسی قدرتمندی را در گروە‌های تروریستی داعش و النصرە بە خدمت گرفتە است کە حتی خبر محرمانە ترین دیدار و نشست‌ سران داعش و النصرە بە بیرون درز می کند.

بر طبق این ادعا، آمریکا مدتی است کە این عملیات را آغاز کردە است و بعد از ردگیری محل اختفای سران تروریست‌های داعش و النصرە بە بمباران سنگین محل مورد نظر اقدام می کند. منابع غربی مدعی شدند کە تنها در ١٠ روز گذشتە ١٠ فرماندە ارشد تروریست‌های داعش و النصرە بە هلاکت رسیدند.

بر اساس این گزارش دیروز در شهر رقە سوریە، محل اختفای ابو تباری لیبیایی از سرکردگان داعش، ابو اسامە مغربی، ابو علی مغربی و ابو رضا توانی مورد حملە قرار گرفتە است، اما تا بدین لحظە هیچ خبری مبنی بر بە هلاکت رسیدن یا زندە ماندن این فرماندهان داعشی منتشر نشدە است.

شایان ذکر است کە بعد از ورود روسیە بە بحران سوریە و کسب موفقیت‌های بزرگ در نبرد با تروریست‌ ها، انتقادات فراوانی از عملکرد ارتش آمریکا در نبرد با ترویست‌ها وارد شدە است و آمریکا در تلاش است تا این تصویر را دگرگون کند.