دادستانی کل بحرین اعتراف کرد که دستگاه قضایی این کشور کودکان 9 تا 14 ساله را مورد بازجویی قرار داده و تعدادی از این کودکان در محاکم ویژه اقدامات تروریستی تحت تحقیقات قرار گرفته‌اند و برخی از آنها در زندان هستند.

دادستانی بحرین همچنین اعتراف کرده است که در برخی پرونده‌ها، تحقیقات و بازجویی از نوجوانانی انجام شده است که زیر سن 18 و یا حتی 14 سال بوده‌اند.

در جریان تحقیقات تعدادی از نوجوانان 9 تا 14 سال، بازجویی و به آنها اتهاماتی چون شورش،‌ ایجاد آتش‌سوزی، تخریب اموال عمومی و ورود بدون اجازه زده شد و دادگاه نیز دستور بازداشت آنها را صادر کرده.