عضو هیئت رئیسه شورا شهر گفت:نامگذاری خیابان سفارت عربستان به نام شیخ نمر با قید دوفوریت در شورای شهر تصویب شد.

پیرهادی، عضو هیئت رییسه شورا  گفت: نامگذاری خیابان سفارت عربستان به نام شیخ نمر با قید دوفوریت در شورای شهر تصویب شد.

عضو هیئت رییسه شورا گفت این کمترین کاری بود که می توانستیم انجام دهیم.