ملت ایران: شناسنامه حسن روحانی نشان می دهد که او ۶۷سالگی خود را پشت سر گذاشت.