آیت‌الله سیدکاظم موسوی بجنوردی گفت: عقیده‌ام این است که هیچ منعی برای حضور زنان در مجلس خبرگان نیست چون در مرجع تقلید، فقیه و اعلم می‌خواهیم.

اکنون زن فقیه داریم، نمی‌گویم اعلم اما امکان دارد زنی فردا اعلم شود. رئیس مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی افزود: شرعا نمی‌توانیم بگوییم، جنسیت در مجلس خبرگان ملاک است بلکه باید اهل خبره باشند.

کجا آمده که جنسیت باید مرد باشد؟ از حکم عقل است که رجوع عاقل به جاهل صورت گیرد و چه فرقی می‌کند.

جنسیت ملاک نیست که باید به مرد رجوع کند و اگر زنی فقیه بزرگی شد، می‌توان از او تقلید کرد.

به گفته موسوی بجنوردی، واقع این است که جنسیت هیچ وقت در اسلام ملاک فضیلت نیست. ملاک فضیلت در اسلام، علم و تقواست. ملاک فضیلت اخلاق است و نباید تبعیض قائل شویم.