عناصر داعش پس از به صلیب کشیدن این دو کودک بر نرده‌های مقر پلیس دینی این گروه تروریستی در خیابان " بوکمال " شهر " المیادین " سوریه، کاغذهایی را بر گردن آنها آویختند که روی آن نوشته شده بود، " روزه خواری بدون عذر شرعی ".

استفاده از خشونت آمیزترین روشها برای مجازات افراد مانند گردن زدن و قطع اعضای بدن، از روشهای داعش برای ارعاب شهروندان در مناطق تحت کنترل این گروه تروریستی است.