تروریست های داعش دریچه های سدی را که آب آن به رودخانه فرات در غرب عراق می ریزد بسته اند تا آب این رودخانه کاهش یابد و این ستیزه جویان بتوانند آزادی تحرک بیشتری برای حمله به نیروهای دولتی در پایین فرات به دست آورند.

رویترز نوشت: مقامات عراقی گفتند ستیزه جویان داعش برای دستیابی به برتری در میدان جنگ در اطراف شهر رمادی جریان آب فرات را تغییر داده اند. اما این تاکتیک باعثخواهد شد استان های جنوبی با خطر کم آبی روبرو شوند.

رودخانه فرات سدی بین ستیزه جویان است که کنترل ساحل شمالی فرات را در اختیار دارند و نیروهای طرفدار دولت که در تلاش هستند از طرف دیگر این رودخانه به طرف الرمادی پیشروی کنند.

سخنگوی استاندار الانبار که الرمادی نیز مرکز آن است گفت نیروهای امنیتی اکنون باید در امتداد این رودخانه مستقر شوند تا بتوانند از نفوذ ستیزه جویان داعش جلوگیری کنند.

حکمت سلیمان افزود نیروهای امنیتی پیشتر تنها مسئولیت نظارت بر پل ها و مناطقی خاص را به عهده داشتند اما اکنون سرتاسر رودخانه به منطقه ای قابل عبور تبدیل شده است.

داعش پیوسته تلاش کرده است در جنگ علیه دولت عراق از آب به عنوان یک سلاح استفاده کند.

ستیزه جویان داعش تابستان گذشته کنترل سد موصل را در شمال عراق به دست گرفتند و تهدید کردند بغداد را در آب فرو خواهند برد.