به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در این نشست که امامعلی رحمان نیز حضور داشت، گفت: ثبات و امنیت ایران و تاجیکستان، برای منطقه بسیار حائز اهمیت است.


رییس جمهوری با اشاره به اشتراکات تاریخی و فرهنگی دو کشور و دو دولت تصریح کرد: ما دو کشور را بخش های یک بنای رفیع و بزرگ در این منطقه می دانیم.


پیش از نشست روسای جمهوری دو کشور با خبرنگاران، ۹ سند همکاری میان دو کشور با حضور روسای جمهوری ایران و تاجیکستان امضاء شد.