محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صبح امروز در جشنواره شهید رجایی در سالن اجلاس سران با اشاره به اینکه خوشبختانه در طی یک سال گذشته یک آسیب شناسی انجام شد و گزارش شناخت از وضعیت اداری تهیه گردید گفت: فرصتی شد که این گزارش به همه قوا منعکس شود

وی افزود: با عنایت به خیزی که دولت تدبیر و امید برای بهبود شرایط دارد باید نظام اداری اصلاح شود.

وی ادامه داد: در این راه نقشه اصلاح اداری با هشت برنامه مشخص تهیه و در سال ۹۲ در شورای عالی اداری به تصویب رسید.

نوبخت گفت: با توجه به اینکه این برنامه متناسب با برنامه ششم توسعه است برای سال های ۹۳ و ۹۴ نیز نیازمند برنامه بودیم که به همین جهت برنامه جامع نظام اداری کشور را برای این دو سال به تصویب رسانده و برای هر نهاد و دستگاهی تهیه کردیم.

وی خاطر نشان کرد: در یک سال اول کار دولت می توان گفت هم برنامه برای تحول متناسب با آنچه در نگاه رئیس جمهور بود آماده و هم برنامه اصلاح نظام اداری متناسب با آن برای برنامه ششم توسعه تهیه شد.