رئیس جمهور در جشنواره شهید رجایی به منظور تقدیر از وزارتخانه های برتر و کارمندان نمونه در سالن اجلاس سران برگزار شد، از وزارتخانه های امور خارجه، بهداشت و درمان و نفت به عنوان وزارتخانه های برتر دولت تقدیر کرد.

به همین منظور لوح تقدیری به ظریف وزیر امور خارجه، زنگنه وزیر نفت و قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان توسط رئیس جمهور اهدا شد.