داوود احمدی نژاد برای ثبت نام در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به محل ستاد انتخابات کشور رفت.

در نخستین دقایق آخرین روز ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری داوود احمدی نژاد برادر رئیس جمهور نیز کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری شد.

احمدی نژاد اولین کاندیدایی بود که در روز آخر مهلت نام نویسی به وزرات کشور آمد در جمع خبرنگاران گفت: به طور مستقل وارد انتخابات شده ام.

وی درباره هدفش از ثبت نام گفت: در جمهوری اسلامی جز خدمت می توان چه چیز دیگری گفت.