ملت ایران:اهدای تابلوی نقاشی چهره رئیس جمهور توسط نقاش مازندرانی به محمود احمدی نژاد.