عصر ایران:حسن روحانی رییس جمهوری دیروز(چهارشنبه) پس از دیدار با یکی از جانبازان در منطقه جنوب تهران، با مردمی که در آن منطقه برای دیدن رییس جمهوری گردهم آمده بودند، دیداری صمیمی داشت.