به گزارش ملت ایران نخستین جلسه محاکمه " حسنی مبارک " دیکتاتور مخلوع مصر امروز در پایتخت این کشور برگزار می شود.

وزارت کشور مصر امروز تدابیر امنیتی شدیدی را اطراف محل محاکمه در مقر آکادمی پلیس در قاهره اتخاذ کرده است. قرار است " جمال " و " علاء " فرزندان مبارک و همچنین " حبیب العادلی " وزیر اسبق کشور و ۶ تن از معاونان ارشد او در ارتباط با اتهاماتشان در پرونده قتل و اقدام به قتل تظاهرکنندگان در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه دوباره محاکمه شوند. دادگاه قاهره در ژانویه گذشته خواستار محاکمه دوباره مبارک شد. دادگاه قبلی، مبارک را به زندان ابد محکوم کرده و فرزندانش را از برخی اتهامات بسیار مهم تبرئه کرده بود.