ملت ایران: خانم پنگ در امور خیریه فعال است و سفیر حسن نیت سازمان بهداشت جهانی در زمینه افزایش آگاهی در باره سل و ایدز است.