به گزارش ملت ایران به نقل از فارس روزنامه حریت، چاپ ترکیه از قول منابع دیپلماتیک خبر داده آقای روحانی اواخر ماه مه یا اوایل ماه ژوئن به ترکیه سفر خواهد کرد.

این روزنامه درباره نامشخص بودن زمان این سفر گفته برنامه ریزی ها برای انجام این سفر هنوز در حال انجام است.

آنکاراوتهرانبه دنبال حصول نتیجه درمذاکراتدو کشور درباره انرژی هستند.ترکیهبه دنبال آن است تا در قبال افزایش میزان خریداری گاز طبیعی ایران آن را به قیمت پایین تری از ایران بخرد.

همچنین انتظار می رود دو کشور در یک جلسه با حضور مقامات بلندپایه چندین توافقنامه درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی امضا کنند.