به گزارش ملت ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، صبح امروزمعصومه ابتکارمعاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درتصادف خودرو، دچارمصدومیتاز ناحیه کتف شد و بهبیمارستانمنتقل شد.
وی عصر امروز تحت عمل جراحی قرار می گیرد.