به گزارش ملت ایران: در جلسه سخنرانی جان کری روز ۵ شنبه در سنای امریکا یک زن به سیاستهای جنگ طلبانه امریکا و کشتن مردم خاوریمانه اعتراض کرد.

این معترض با فریادهایش باعثقطع سخنرانی جان کری شد که با کمک نیروهای امنیتی به بیرون سالن برده شد.

این زن که کلاه صورتی به سرداشت فریاد زد شما هزارن نفر را در خاورمیانه می کشید تا ما را تهدید نکنند. چقدر به کشتن ادامه میدهید و چقدر لازم است بکشید تا تهدید نشویم. من ازاینکه دوستانم در خاورمیانه کشته می شوند خسته شدم و هر روز نگرانم از اینکه آیا آنها روز بعد زنده خواهند ماند یا نه؟

نیروهای امنیتی در این بین وارد عمل شدند و با مداخله خود مانع اعتراض و فریادهای این زن شدند. جان کری هم در پاسخ به این اعتراض و برگرداندن آرامش و روال عادی جلسه گفت: به صدای مخالفان احترام می گذارم و همواره این سخنان را در مورد خاورمیانه بسیار شنیده ایم.

جان کری که از سوی اوباما به عنوان وزیر امور خارجه انتخاب شده است، در روز پنج شنبه برای دفاع از برنامه های آتی خود در سنای امریکا حاضر شد.