روزنامه خراسان نوشت:

بر اساس دستورات یک مسئول ارشد اجرایی، دولت در نامه ای به دیوان محاسبات کل کشور اعلام کرده که با توجه به اصل(۵۵) قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور، به طور کلی در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط واژه " انحراف " درج نشده و مورد حکم قرار نگرفته است در نتیجه کاربرد آن در گزارش های ارسالی این دیوان مبنای قانونی ندارد و قابل توجیه نیست و موجب تلقی ناصواب از عملکرد مسئولان اجرایی می شودکه نباید از آن استفاده کرد.