به گزارش ملت ایران نقل از فارس: تیم پزشکی ۱۰نفره متشکل از متخصصان ایرانی بە منظور رسیدگی بە وضعیت سلامتی رئیس جمهور عراق، وارد بغداد شدند.

«عصام نامق» معاون وزیر بهداشت عراق از ورود یک تیم پزشکی ایرانی بە بغداد برای مداوای «جلال طالبانی» رئیس جمهور عراق خبر داد.

وی افزود: نیمە شب گذشتە تیم ١٠ نفرە پزشکان ایرانی برای رسیدگی بە وضعیت سلامتی جلال طالبانی رئیس جمهور عراق وارد فرودگاە بغداد شدند.

بە گفتە نامق، این تیم شامل برترین و معروفترین پزشکان ایران هستند و بلافاصلە بە بیمارستان مدینه «الطب» بغداد اعزام شدەاند.

جلال طالبانی دوشنبه ۲۷ آذر به علت وخامت شرایط جسمانی به بیمارستان مدینە الطب بغداد، منتقل شد؛ نهاد ریاست جمهوری عراق ساعاتی بعد با انتشار بیانیەای «انسداد رگها» را عامل انتقال طالبانی بە بیمارستان عنوان کرد.