فارس، متن کامل طرح اصلاح قانون انتخابات هیئت رئیسه مجلس و همچنین توسط گروهی از نمایندگان تهیه شده به شرح زیر است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

بر اساس قوانین مختلف کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هر دوره موظفند تا از میان خود، همکارانی را جهت انجام وظیفه نظارتی و عضویت در مجامع و شوراهای مختلف انتخاب نمایند. متاسفانه در آئین‌نامه داخلی مجلس هیچ سازوکار منطقی برای شیوه برگزاری این انتخاب‌ها در صحن علنی پیش‌بینی نشده است و همین نقص باعثشده تا در برخی مواقع به دلیل نبود سازوکار مناسب، حقوق برخی همکاران ضایع شود. به عنوان نمونه در انتخابات هیئت رئیسه دوره‌های قبل و حتی دوره نهم و یا در زمان انتخاب ناظرین، بسیاری از همکاران به نبود فرصت مساوی برای معرفی کاندیداها اعتراض داشتند و همواره این درخواست وجود داشته که هیئت رئیسه فرصتی را فراهم آورد تا هر نامزد به معرفی خود بپردازد. این طرح با بررسی دقیق موضوع به رفع این اشکالات پرداخته است.

طراحان: رسایی، حسینیان، پور مختار، افضلی فرد، میرمحمدی، رهبر، محمدی، امیرآبادی فراهانی، سید مرتضی حسینی، کیانی‌نژاد، پژمان‌فر، افتخاری، سالک کاشانی، آقاتهرانی، نوباوه وطن، سید علی طاهری، ‌جعفرپور، میرکاظمی، علی‌اصغر زارعی، آشوری تازیانی، دهقانی، باهنر، حیدرپور شهرضایی

متن طرح اصلاح انتخابات هیئت رئیسه مجلس

طرح اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

ماده ۱ - یک تبصره به شرح ذیل به ماده(۱۱) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الحاق می‌گردد:

تبصره - نمایندگان داوطلب عضویت در هیئت رئیسه موقت، موظفند حداکثر دو ساعت پس از پایان جلسه افتتاحیه، جهت ثبت‌نام به هیئت رئیسه سنی مراجعه کنند. هیئت رئیسه سنی موظف است شرح حال و سوابق داوطلبان به همراه تصاویر آنان را تهیه و در دومین جلسه علنی و قبل از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه موقت در اختیار نمایندگان قرار دهد.

ماده ۲ - یک تبصره به شرح ذیل به ماده(۱۳) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الحاق می‌گردد:

تبصره - نمایندگان داوطلب عضویت در هیئت رئیسه دائم موظفند حداکثر ۶ ساعت پس از پایان اولین جلسه که هیئت رئیسه موقت در آن انتخاب شده، جهت ثبت نامه به هیئت رئیسه موقت مراجعه کنند. هیئت رئیسه موقت موظف است شرح حال و سوابق داوطلبان به همراه تصاویر آنان را تهیه و قبل از تصویب اعتبارنامه حداقل دو سوم مجموع نمایندگان در اختیار نمایندگان قرار دهد.

ماده ۳ - ماده(۱۷) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اصلاح می‌گردد:

ماده ۱۷ - نمایندگان داوطلب عضویت در هیئت رئیسه از سال دوم موظفند حداکثر یک هفته قبل از انتخابات هیئت رئیسه جهت ثبت نامه به هیئت رئیسه مراجعه کنند. هیئت رئیسه موقت موظف است شرح حال و سوابق داوطلبان به همراه تصویر آنان را تهیه و حداکثر ۳ روز قبل از برگزاری انتخابات در اختیار نمایندگان قرار دهد.

ماده ۴ - بند ذیل به عنوان بند(۱۳) به ماده(۲۴) آئین‌نامه داخلی مجلس اضافه و تبصره(۱) الحاقی به ماده(۴۸) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ۲۶/۹ / ۱۳۸۷ حذف می‌گردد.

۱۳ - معرفی دو نامزد از نمایندگان به صحن علنی برای هر یک از جایگاه‌های ذیل به منظور انتخاب یکی از آنها توسط نمایندگان

الف - ریاست کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی(از میان اعضای ثابت این کمیسیون)

ب - ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

ماده ۵ - ماده ذیل به عنوان ماده(۲۴) مکرر به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الحاق می‌گردد:

ماده(۲۴) مکرر - هیئت رئیسه به منظور انتخاب ناظرین مجلس در مجامع، شوراها و همچنین نمایندگانی که نامزد عضویت در کمیسیون ویژه هستند، مراحل ذیل را اجراء می‌کند:

الف - نمایندگان داوطلب عضویت در مجامع و شوراهای قانونی به عنوان ناظر و همچنین نمایندگان داوطلب عضویت در کمیسیون‌های ویژه موظفند حداقل یک هفته قبل از زمان رای‌گیری به هیئت رئیسه مراجعه و ثبت نام کنند.

ب - هیئت رئیسه موظف است شرح حال و سوابق داوطلبان به همراه تصاویر آنان را تهیه و حداقل سه روز قبل از زمان رای‌گیری در اختیار نمایندگان قرار دهد.

تبصره ۱ - در مواردی که بر اساس قانون معرفی نمایندگان ناظر به کمیسیون‌های تخصصی سپرده شده، کمیسیون‌ها موظفند قبل از مراحل فوق دوبرابر تعداد موردنیاز را از میان داوطلبان انتخاب و به هیئت رئیسه مجلس معرفی کنند تا با طی مراحل فوق، نمایندگان از میان آنها حق انتخاب داشته باشند.

تبصره ۲ - مدت زمان عضویت نمایندگان که به عنوان ناظر انتخاب می‌شوند در غیر از مواردی که قانون زمان آن را تعیین کرده است، بیش از دو سال نیست.

ماده ۶ - متن ذیل به عنوان بند «۴» به تبصره ذیل ماده(۵۵) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الحاق می‌گردد:

۴ - معرفی دو نامزد به عنوان رئیس دیوان محاسبات و دو نامزد به عنوان دادستان دیوان محاسبات جهت انتخاب یکی از آنها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هیئت رئیسه موظف است حداقل سه روز قبل از زمان رای‌گیری، شرح حال و سوابق هر یک از افراد معرفی شده را در اختیار نمایندگان قرار دهد.

ماده ۷ - بند «ه» ماده(۱۱۲) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ه - پیش از اخذ رای برای انتخاب رئیس و نواب رئیس مجلس شورای اسلامی هر نامزد می‌تواند حداکثر ۱۰ دقیقه و برای انتخاب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، حقوقدانان شورای نگهبان و همچنین رئیس و دادستان دیوان محاسبات، هر نامزد می‌تواند حداکثر ۵ دقیقه در جلسه علنی مجلس، برنامه‌های خود را به اطلاع نمایندگان برساند.