به گزارش ملت ایران، " محمدرضا عارف " درباره تشکل صنفی اساتید که به تازگی راه اندازی کرده است، گفت: این تشکل با هدف پیگیری مطالبات دانشگاهیان و پیگیری توسعه علم و فناوری در کشور فعالیت می کند.

وی افزود: تشکل صنفی اساتید تشکلی سراسری برای دانشگاه های دولتی و غیر دولتی و همچنین دانشگاه های پزشکی و غیر پزشکی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه اساتید برای حضور در این تشکل باید عضو شوند، خاطرنشان کرد: اساس نامه این تشکل نوشته و هیئت موسس آن مشخص شده است که هفته آینده اطلاع رسانی خواهد شد.