به گزارش ملت ایران یک مقام رسمی در عربستان سعودی اعلام کرد که با حضور اولین دوره زنان در مجلس این کشور مراحل جداسازی تفکیک جنسیتی دردست اقدام است. برای اولین بار به دستور ملک عبدالله زنان سعودی هم به مجلس شورا راه یافتند، شاه عربستان به منظور رضایت گروه های تندرو دستور تفکیک جنسیتی را اعلام کرده است. گفته می شود دولت عربستان در حال آماده سازی مجلس برای پذیرفتن زنان نماینده در سال آینده است.

به دستور ملک عبدالله همچنین زنان از سال ۲۰۱۵ قادر خوهند بود که در رای گیری ها مشارکت کنند. به نقل از روزنامه الوطن شبکه ارتباطات ملی اعلام کرده است به زنان و مردان اجازه می دهند از طریق شبکه های اینترنتی با هم ارتباط داشته باشند.