امضای چهار سند همکاری مشترک بین ایران و ترکیه

پس از دیدار رجب طیباردوغاننخست و زیرترکیهو اسحاقجهانگیریمعاون اولرئیس جمهورچهار سند همکاری بین دو کشور امضا شد.

ر پس از نشست مشترکنخست وزیر ترکیهبا معاون اول رئیس جمهوور و هیأت همراه سه سند مشترک همکاری بین دو کشور امضا شد.

بنابراین گزارشسند تفاهمشورای عالی همکاری دو کشور بین اسحاق جهانگیری و رجب طیب اردوغان، سند پنجمین کمیته مشترک تجاری دو کشور بین نعمت زاده وزیر صنعت و وزیر اقتصاد ترکیه، یک توافقنامه نیز در خصوص تعرفه‌های ترجیحی بین مسئولان دو کشور و یک سند همکاری رسانه ای امضا شد.