یادداشتهای دردسر ساز سفیر

به گزارش اختصاصی ملت ایران چند روز بعد از کشته شدن استوینز سفیر امریکا در بنغاضی دفترچه یادداشت او توسط خبرنگاران سی ان ان پیدا شد. گفته میشود در کنسولگری امریکا در پایتخت لیبی خبرنگران سی. ان. ان دفتر یادداشت و خاطرات استیونز را پیدا کرده اند. دولت امریکا به شدت از این اقدام سی. ان. ان انتقاد کرد زیرا بدون توجه به مخالفت خانواده سفیر از محتویات این دفترچه در گزارشات خبری خود استفاده کردند. فیلیپ رینس سخنگوی وزرات امور خارجه امریکا اظهار داشت که چند نفر این دفترچه را کاملا خوانده و بعد از کپی برداری و در اختیار گذاشتن دیگر شبکه های خبری خانواده سفیر را در جریان این ماجرا گذاشتند. گفته میشود علت اصلی ناراحتی وزرات خارجه امریکا از این شبکه خبری این است که سی. ان. ان با پرسیدن سوالاتی باعثبوجود آمدن شبهاتی در مرگ استیونز شده است و گزارش داده با وجود اینکه سفیر خطر تهدید و حمله به کنسولگری را از چند روز قبل به مقامات دولتی خبر داده است بازهم دولت امریکا سعی نکرده است از سفیر و کارکنان سفارتخانه بیشترمحافظت کند.

استیونز به همراه سه نفر دیگر در ۱۱ سپتامبر در پی نا آرامی ها در بنغاضی و حمله معترضین به کنسولگری امریکا کشته شد.