سخنگوی وزارت امور خارجه بیانیه کاخ سفید را برداشت یک سویه و یک جانبه ای از توافقات غیررسمی اخیر بین کارشناسان ایران و ۱ + ۵ توصیف کرد.

مرضیه افخم به دنبال انتشار بیانیه مطبوعاتی کاخ سفید تحت عنوان خلاصه تفاهمات فنی در رابطه با اجرای برنامه عمل مشترک، از آن جا که برخی خبرگزاری ها از این بیانیه به عنوان انتشار توافقات غیررسمی اخیر یاد کرده اند، گفت: بیانیه کاخ سفید برداشت یک سویه و یک جانبه ای از توافقات غیررسمی اخیر بین کارشناسان ایران و ۱ + ۵ می باشد و به هیچ وجه ملاک ارزیابی یا قضاوت در مورد نحوه اجرای توافق ژنو نیست.