محاکمه جورج بوش و بلربه گزارش ملت ایران توتو خطاب به خبرنگار آبزرور گفته است که دلیل ناامنی های امروز جهان جنگ علیه عراق بوده است که آن دو نفر باعثو بانی آن بودند. به عقیده توتو جنگ عراق چنان موجی از نابسامانی را در جهان بوجود آورده است که هیچ جنگ دیگری در تاریخ اینگونه نبوده است.

اسقف توتو یکی از کهنه سربازان راه صلح و آزادی و دارنده جایزه صلح نوبل ۱۹۸۴ است. او در این مصاحبه مطبوعاتی گفت که جنگ علیه عراق یک جنگ تهاجمی و غیر قانونی بود که امروز شاهد نتایج نامطلوب و اثرات زیانبار آن در خاورمیانه هستیم. تلفات جانی جنگ عراق و ناآرامی های پس از آن دلیل کافی برای محاکمه بوش و بلر است.