در این تصویر حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان را در حالی مشاهده می کنید که محافظان رئیس جمهور برای محافظت از وی از «کیف های ضدگلوله» معروف استفاده کرده اند.