قرار است به زودی و برای نخستین بار در یک ملاقات تاریخی، عالی ترین مقام جمهور ایران - دکتر حسن روحانی - با حدود دو هزار نفر از نمایندگان سمن های کشور ملاقات کنند. این دیدار بی سابقه می تواند از یک سو فصل تازه ای از توجه و احترام دولت تدبیر و امید به نهادهای غیردولتی و جلب مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری ها را نشان داده و از سوی دیگر، عزم جدی دولتمردان در تیم یازدهم را به کاهش نگاه امنیتی نسبت به فعالیت سمن ها(سازمان های مردم نهاد) و برون سپاری مسئولیت هاشان نمایش دهد. آشکار است که این آرمان و نقشه ی نوین راه به مفهوم واقعی کلمه شاید تحقق نیابد اگر سمن ها تکلیف خود را به درستی در حاکمیت ندانند و نسبت، نقش و منزلت شان در قوانین موضوعه مملکت دقیقاً تبیین نگردیده باشد؛ موضوعی که باید هر چه سریع تر با ساماندهی قانون سمن ها در دولت و مجلس نهایی شود.
به هر حال، در بخش سمن های محیط زیستی، وظیفه ی ساماندهی و بررسی مهم ترین مطالبات ایشان از فرد شماره یک قوه ی مجریه بر عهده ی سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته که بتواند نظرات تمامی تشکل محیط زیستی فعال در این حوزه را جمع آوری و اولویت بندی کند.
از این رو، از دوستداران محیط زیست و فعالان در تشکل های غیردولتی این حوزه تقاضا دارد حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۹۲، مهم ترین درخواست ها و مطالبات خویش را از شخص رییس جمهور بر روی کاغذ آورده و از سه طریق به شرح زیر ارسال فرمایید.
شما می توانید نظرات خود را از طریق کامنت در زیر همین یادداشت درج کرده و یا آن که به شماره های نمابر: ۸۸۲۳۳۰۷۱ و ۸۸۲۳۳۰۷۲ به دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست ارسال کنید و یا آنکه از طریق رایانامه به نشانی: m. darvish @ doe. ir برایم بفرستید.
بی شک محتوای یادداشت های شما در نهایت در دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و با حضور نمایندگانی از سمن های کشور مورد بررسی و فراکافت قرار گرفته و مهم ترین آنها با توجه به وقتی که در اختیار قرار می گیرد به ترتیب اولویت، در ملاقات رودررو با رییس جمهور توسط یکی از فعالان محیط زیست کشور قرائت خواهد شد.