وزیر امور خارجه ی آمریکا،جان کرینیز به یک سری منازعات داغدیپلماتیککشیده شد، که به دنبال دستگیری یک مقام کنسولیهندمشغول به کار در نیویورک اتفاق افتاد. وی متهم به پرداخت دستمزد بردگی به یک خدمتکار شده بود.

این طرز رفتار با معاون کنسول عمومی هند، خانم دویانی کبراگاده، خشم مقامات این کشور را به سختی برانگیخت، تا جایی که امروز سخنگوی کری مراتب " همدردی " دولت آمریکا را با این زن ابراز داشته و اظهار تاسف کرد.

وزارت امور خارجه ی آمریکا، امروز در بیانیه ای گفت: " دبیر این مجموعه، به عنوان پدر دو دختر هم سن و سال با خانم کبراگاده، همدردی خود را با حساسیت های مقامات هند به دنبال فاش شدن وقایع پس از دستگیری خانم کبراگاده، ابراز می دارد. " همچنین در ادامه ضمن بیان نگرانی های دیپلماتیک خود در این بیانیه گفته شده بود: " ما اجازه نمی دهیم که این موضوع تاسف آور موجب صدمه خوردن رابطه نزدیک و حیاتیمان با هند شود. "

کری این لحن آشتی جویانه را پس از آن بکار برد، که از وضعیت نابسامان خانم کبراگاده در بند عمومی معتادان مواد مخدر اطلاع یافت. گفته می شود وی پنجشنبه ی گذشته توسط سرویس امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه دستبند به دست، بازداشت شد و از آن پس مسئولیت وی به سرویس مارشال آمریکا واگذار شده بود