کاربران عربستانی فیس بوک عکسی را در صفحات خود منتشر کرده و گفته اندکه متعلق به ساعاتی قبل از مرگ نایف بن عبدالعزیز بوده است.

توضیحات بیشتری درباره این عکس منتشر نشده جز اینکه آمده است این عکس مربوط به وقت عشاء روز جمعه است که نایف ساعاتی پس از آن مرده است.

اخرین تصویر از ولیعهد عربستان