برادر مرحوم رحمت آبادی و مدیرکل غله و بازرگانی استان کرمانشاه در گفتگو مرصاد اظهار داشت: در خبرهایی که از این حادثه منتشر شده است دلیل این سوء قصد خصومت شخصی بیان شده که برای ما به شدت ناراحت کننده و غیر قابل قبول است.

مظفر رحمت آبادی ادامه داد: نه خانواده ما و نه شخص ایشان هیچ مشکلی با هیچ شخص یا گروهی نداشته و نداریم و این موضوع قابل قبول نیست که مرحوم رحمت آبادی در حادثه ای نشأت گرفته از یک درگیری شخصی کشته شده است.

وی گفت: هم اکنون هم برای پیگیری این موضوع در تهران هستیم و جلساتی را با مسئولان مربوطه خواهیم داشت.