ژوزف روج در این نامه با دعوت از محمدباقر قالیباف برای شرکت در اجلاس نیویورک آورده است: اجازه دهید در این فرصت که به من می دهید تبریکات صمیمانه خودم را برای انتخاب شما به عنوان نایب رییس اعلام نمایم. ما در انتظار کار نزدیک با شما برای تقویت مدیریت سازمان جهانی هستیم.

هیات رئیسه سازمان شهرهای متحد و حکومت های محلی شامل یک رئیس و پنج نفر به عنوان کمک رئیس و یا ریاست مشترک(Co - president) است که هم اکنون ریاست آن را قدیر توپاش، شهردار استانبول بر عهده دارد و پنج نفر نیز وی را در ریاست جلسات کمک می کنند؛ از دیگر سو این هیات رئیسه ۹ نفر نائب رئیس(vice - president) دارد که یکی از این نواب رئیس محمد باقر قالیباف - شهردار تهران است.

ضمن اینکه قالیباف همزمان ریاست بخش منطقه آسیای غربی و خاورمیانه این سازمان را نیز برعهده دارد.