در حالی که قرار بود جلسه رای اعتماد سه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، علوم و ورزش و جوانان به صورت زنده از شبکه خبر پخش شود، این موضوع منتفی شد.

عدم پخش زنده تلویرپزیونی جلسه رای اعتماد مجلس واکنش برخی از نمایندگان را در پی داشت.

مهدی کوچک زاده درباره عدم پخش زنده جلسه رای اعتماد مجلس در تذکری مدعی شد که درخواست رییس جمهور از رییس مجلس باعثاین امر شده است. علی لاریجانی رییس مجلس در واکنش به این سخنان کوچک زاده بیان داشت هیچ درخواستی مبنی بر عدم پخش زنده تلویزیونی مطرح نکرده اند.

لاریجانی با بیان اینکه اصل ایراد کوچک زاده وارد نیست گفت: رییس جمهور در این باره صحبتی با من نداشته اند و صدا و سیما هم امروز خودش وسایل پخش زنده را فراهم کرد و خودش هم جمع اوری کرد.